UPearl Thusi usesuse izinkulumo ngokuveza amabele

Usaziwayo uPearl Thusi, ubonakale kuvidiyo ezijuxajuxa endaweni yokuzijabulisa amabele nezingqe zisobala. UPearl uyazithandela ukuveza amabele ziningi izithombe zakhe ewavezile.

Levidiyo igcwele ezinkundleni zokuxhumana futhi seyenze ukuthi abantu baphikisane. Abanye bagxeke indlela uPearl agqokengayo bethi ayiyinhle neze. Abanye bathi abayiboni inkinga ngezimpahla zakhe nokuveza amabele.

Into emangazayo ukuthi osaziwayo baphesheya bajwayele ukugqoka ngalendlela kukhaphethi obovu. Akubi nezinkulumo zokubagxeka, bayebashayelwe izandla banconywe ngisho nangabantu bala eMzansi. Kodwa usaziwayo wala ekhayo makagqoke kanjalo uyagxekwa.

Emandulo abesimame babehamba beveze ababele kungenankinga, ngisho namanje izintombi nto ziyahamba ziveze amabele. UPearl yena ubonakala ezithombeni nakuvidiyo ezijabulele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *