Ngosuku lobaba ‘Father’s Day’ akesibheke ifilimu The Persuit of Happiness

Ngesonto kugujwa usuku lobaba Father’s Day phecelezi akesibheke ifilimu The Persuit of Happiness ebonisa uthando lukababa kundodana yakhe.

Lefilimu eyakhishwa ngo 2006, ikhuluma ngenhlupheko kababa nendodana yakhe abadlalwa ngoWill Smith nendodana yakhe uJaden Smith. Lefilimu ikhuluma ngobaba obhekene nobunzima empilweni, incindezi yokondla umndeni wakhe, iphupho lakhe elithatha isikhathi ukufezeka, umkakhe omushiya nendodana yabo ngoba ekhathele inhlupheko nosonhlalakahle abafuna ukumuphuca indodana yakhe.

Ubaba nendodana bazithola bengondingasithebeni, behamba belala emuva kokuxoshwa lababehlala khona ngenxa yokungasakwazi ukukhokha. Kukho konke lokho ubaba akayishiyanga indodana yakhe, uyithandile, wazamakonke okusemandleni ukuthi baphile. Kwaze kwafika lapho iphupho lakhe lifezeka khona impilo ibangcono.

Okufundiswa yile filimu ukuthi ubaba ngisho enganalutho ukubakhona kwakhe empilweni noma ezimpilweni zezingane zakhe kubalulekile. Azithande, azixhase, zidle akudlayo inqobo nje ekhona.

Isithombe: Plugged In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *