Ukhala ngesigwebo esincane owadlwengulwa umfowabo

Ukhala ngesigwebo esincane owesifazane owadlengulwa ngumfowabo (32) eMkomazana, ngaseBergville. Ekhuluma neSolezwe owesifazane ongeke adalulwe ukumvikela, uthe ubona sengathi isigwebo esehliselwe indodana kayise omncane, enkantolo yaseXobho seminyaka eyishumi, sincane kakhulu endleleni ahlukumezaka ngayo.

Lo owesifazane (35) wadlengulwa yindodana kayisemncane wakhe ohlala endlini eyakhelene nakubo ngonyaka odlule. Uthe ngalelo langa babephuma emcimbini ntambama behambisana, sebedlula esigangeni umsolwa wabe esemdonsela esigangeni emkhombe ngommese.

“Wangigingqa wase engidlwengula engibeke ummese emqaleni. Wathi ungiqeda ukuba yisitabane ngoba abafana bayangiyeka, wabe esehamba nami eya endlini wangiphoqa ukuthi ngigeze, ngageza kodwa ngangagezisisa. Ngalobo busuku, ngaya ekhaya kolala, ngavukela emsebenzini ngabikela umphathi wami,” kusho yena.

Uthe umphathi wakhe wambuza ukuthi uyafuna yini ukuvula icala, wavuma. Ube esemshayelela ucingo elubhekise emaphoyisa aseBulwer, waphinde wadlulela emtholampilo ePholela. Uthe akubanga lula kuye emva kokufaka icala ngoba lalihlehliswa kaningi futhi amaphoyisa engamenzi azizwe evikelekile.

Noma esho ukuthi akanayo imali yokugibela, ubengalutholi usizo waze wahamba ecela ukugibela ezimotweni zabantu, yize ayenovalo lokuthi angase amlimaze umsolwa uma embona emile emgwaqweni.

“Okunye okwangiphatha kabi ngaleli cala, umsolwa wathola ibheyili ngangatshelwa. Ngathinta umseshi wecala owangitshela ukuthi useHowick kodwa ngangisakhathazekile ngoba ngisabela impilo yami,” usho kanje.

Uthe leli cala yize noma liphelile, inxeba lisekhona futhi kusanezikhathi akhala ngazo ubusuku bonke. Uthe wayengalindele ukuthi umfowabo wayengamgila ngale ndlela ngoba wayengakaze atshengise ukumexwaya ngokuthi ungumuntu othanda ubulili obufanayo, kunaloko wayemncokolisa aze ambize ngo “bafo”.

“Okwenzekile kungiphazamise kakhulu emoyeni nasemqondweni ngoba kungilulaze nesithunzi sami. Ubuhlungu angazi ngingabuchaza ngithini futhi kunzima ngoba ngisebenza njengomeluleki, kubuye kufike abantu abadlwenguliwe okumele ngibasize yize noma nami ngisezwa ubuhlungu,” kusho yena.

Umshushisi wecala, uMnuz Siphosenkosi Dlamini, uthe isigwebo esehliselwe kowesilisa sihambelana noMthethosisekelo wezwe ngoba otholakale enecala lokudlwengula umuntu omdala uthola iminyaka eyishumi kodwa odlwengule ingane uthola udilikajele.

Omunye okhulumela inhlangano yeLGBTQ+ KwaZulu-Natal, uNksz Hlengiwe Buthelezi, uthe lolu daba luyashaqisa.

“Sibonga ukuthi umthetho udlalile igxathu lokuthi kwehliswe isigwebo yize noma sisincane. Okubi ukuthi sizwe ngalo seliphothuliwe ngoba nathi njengenhlangano bekungaba khona imizamo esiyenzayo. Sisazoxhumana nalo wesifazane ohlukumezekile ukuze sizwe ukuthi icala lonke lalihamba kanjani ukuze sibe nesiqiniseko sokuthi akukho okungakhona ubulungiswa obenzeka ukuze sikwazi ukumlekelela,” kusho uNksz Buthelezi.

Uthe ngoba kunomthetho wobugebengu obuthinta inzondo ongakaphasiswa, kungalekelela amacala anjena ukuthi isigwebo siqale noma iseminyakeni engu-25.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *