Yini Umhlonyane?

Umhlonyane umcimbi wesintu owenziwa ngamaZulu, owenzelwa intombazane uma ingena ubuntombini (ukuthomba). Umuntu oyinhloko yomuzi ohlabela intombazane imbuzi.

Iyalwe abantu abadala ngendlela yokuziphatha ngokwesigaba esingene kuso. Isikhathi esingangesonto ngaphambi komcimbi, intombazane iyahlukaniswa nabantu ihlale yodwa elawini. Kuthi ngosuku olwandulela umcimbi kufike abangane bayo abalingana nayo ukuzoyihlalisa kuze kufike isikhathi somcimbi.

Zonke izintombi zigcotshwa ngesihlabathi esimhlophe emzimbeni kuthi ngakusasa ekuseni zihambe zonke ziye emfuleni ziyogeza. Endleleni uma sezibuya zihambe zihaya amahubo ahambisana nomcimbi zize zifike ekhaya lapho kunesigcawu khona.

Amantombazane ahloba ngezingubo zawo zendabuko nobuhlalu, ziyasina zijabulise izihlwele. Uma sekuphelile bonke abantu bayadla kuphuzwe notshwala lwesintu.

Umthombo: Ulwazi Programme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *