Umjolo uzobulala abantu

Isiqephu sayizolo sohlelo elidlala kuMojaLove channel 157 i-Uyajola 9/9 sishiye abaningi bemangele futhi bekhathazekile. Lokhu kuza emuva kokuthi owesifazane obeze nethimba leUyajola 9/9 ezithole esephuthunyiselwa esibhedlela.

Isiqephu sayizolo sifakazela ingoma yoMasikandi ethi “Asiwuyeke umjolo ngoba uyasehlula” ngoba ngempela wona umjolo awulula futhi nokufa umuntu angafa ngempela inhliziyo ime ithi nsi.

Izolo akuphelanga kahle neze neze ngoba losisi obezobamba owakwakhe ungcine esegijinyiselwa esibhedlela. Emuva koku donsadonsana nokushayana phakathi kwakhe nalosisi amubambe nowakwakhe, owakwakhe uvele wakhetha lo atholwe naye. Emuva kwalokho usisi oze neUyajola 9/9 uvele wagula.

Abantu ezinkundleni zokuxhumana baveze imibono eyahlukene futhi bezwelana naye, bekhathazekile ngempilo yakhe. Abanye baveze ukuthi umjolo uzobulala abantu, kanti abanye bathe sengaze kufe umuntu impela ngenxa yothando.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *